Regulamin

REGULAMIN SERWISU czystybusiness.pl

§1. Definicje i zasady ogólne

 1. Definicje terminów umownych związanych z serwisem CZYSTYBUSINESS.PL:
  1. „Regulamin” – „Regulamin serwisu CZYSTYBUSINESS.PL”;
  2. „Administrator” – Przemysław Janosz 66-200 Świebodzin Os. Widok 30b/8 tel. 516106165
  3. „serwis CZYSTYBUSINESS.PL” lub „Serwis” - internetowy serwis, prowadzony przez Administratora  pod adresem internetowym czystybusiness.pl, umożliwiający Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie, organizowanie usług sprzątania mieszkań, domów i pomieszczeń biurowych. Serwis udostępnia system rezerwacji oraz płatności firmom sprzątającym (Partnerom) oraz pozyskiwanie dla nich klientów. W serwisie zgodnie z dostępnymi usługami, w zależności od tempa jego rozwoju, możliwe będzie przechowywanie i wymiana m.in. następujących elementów: danych klienta, ocen Sprzątających, faktur;
  4. „Użytkownik” – każdy podmiot korzystający z Internetu, który posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie niezbędnym do skutecznego i ważnego zawarcia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną na warunkach przewidzianych w Regulaminie;
  5. „Partner” – Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą i świadczący odpłatnie usługi z zakresu sprzątania mieszkań lub powierzchni biurowych lub magazynowych samodzielnie lub za pośrednictwem Sprzątających;
  6. „Sprzątający” – osoba fizyczna (Partner lub osoba z nim współpracująca) faktycznie wykonująca usługi sprzątania, posiadająca własne konto w systemie umożliwiające indywidualną ocenę wykonanych usług;
  7. „Korzystający”  Użytkownik korzystający odpłatnie z usług sprzątania świadczonych przez Partnera, z którymi kontakt nawiązano za pomocą Serwisu;
  8. „Użytkownik Zarejestrowany”- to taki Użytkownik, który:
   1. dokonał rejestracji w Serwisie drogą elektroniczną, na specjalnie w tym celu przygotowanym przez Administratora formularzu zgłoszenia, znajdującym się na stronie pl oraz
   2. zaakceptował treść Regulaminu bez zastrzeżeń,
   3. w przypadku Partnera – Użytkownik, który spełnia kryteria bycia Partnerem, zawarł z Administratorem w formie pisemnej umowę o świadczenie usług oraz otrzymał od Administratora, po uprzedniej akceptacji jego kandydatury, uprawnienia umożliwiające świadczenie za pomocą Serwisu usług polegających na sprzątaniu na rzecz Korzystających;
  9. „Konto” – jest dostępne dla danego Użytkownika po aktywowaniu miejsca w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie (np. korzystać z poszczególnych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu);
  10. „Profil” – zespół informacji, danych i innych elementów opisujących osobę danego Użytkownika, w tym wymaganych danych osobowych, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu;
  11. „Ustawa” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z póź. zm.);
  12. „umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną” lub „umowa Usługi” – umowa w rozumieniu Ustawy, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora Usługi na rzecz Użytkownika na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Regulamin określa zasady realizacji przez Administratora na rzecz Użytkowników serwisu czystybusiness.pl usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, zwanej także w jego treści „Usługą”, polegającej na umożliwianiu Użytkownikom:
  1. nawiązywanie kontaktów i wymianę informacji niezbędnych do dokonywania usług sprzątania przez Partnerów,
  2. przechowywanie danych i dokumentów wprowadzonych przez Użytkowników do Serwisu oraz udostępniania ich w wymaganym przez nich zakresie,
  3. wprowadzanie i modyfikacja danych do Konta i Profilu oraz zarządzanie nimi w szczególności poprzez korzystanie z dostępnych funkcjonalności.
 3. Z tytułu świadczenia Usługi Administrator pobiera opłaty zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie Serwisu lub odrębnymi umowami zawartymi z Użytkownikami.
 4. Użytkownik Serwisu ponosi koszty własnego dostępu do Internetu oraz wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie potrzebne do korzystania z Internetu.

 

§2. Serwis

 1. Serwis internetowy stworzony jest w celu pośredniczenia w organizowaniu usług sprzątania mieszkań, domów i pomieszczeń biurowych. Rolą Serwisu jest udostępnienie systemu rezerwacji oraz płatności Partnerom oraz pozyskiwanie dla nich klientów. Serwis współpracuje tylko z osobami, działającymi w formie samozatrudnienia lub firmami sprzątającymi.
 2. Korzystający po wejściu na stronę Serwisu określa parametry sprzątania (jednorazowe, cykliczne, co dokładnie itd.), zamawia usługę i płaci poprzez system płatności. Wybrany Sprzątający, który współpracuje z Serwisem, świadczy na rzecz Korzystającego usługę sprzątania.
 3. Serwis umożliwia jego Użytkownikom Zarejestrowanym wymianę informacji niezbędnych do zorganizowania i wykonania przez Sprzątających usług sprzątania u Korzystających.
 4. Administrator umożliwia Użytkownikom Zarejestrowanym po dokonaniu przez nich rejestracji utworzenia własnego Konta i Profilu oraz zarządzanie nim. Za usługi, o których mowa w § 3. ust. 7 Administrator pobiera w imieniu Partnerów od Korzystających wynagrodzenie zgodnie z cennikiem dostępnym na Stronie Serwisu, a następnie przekazuje je Partnerom zgodnie z ustaleniami dokonanymi z nimi w drodze odrębnej umowy.
 5. Administrator oświadcza, że posiada polisę OC na kwotę 1.000.000,- złotych.

 

§3. Funkcjonowanie Serwisu. Rozliczenia.

 1. Serwis jest platformą komercyjną i za świadczone usługi będą pobierane opłaty zgodnie z cennikiem publikowanym on-line w Serwisie przy składaniu zamówienia lub zgodnie z ustaleniami wprowadzonymi w odrębnych umowach zawieranych z Użytkownikami.
 2. Rozliczenia pomiędzy Partnerami Administratorem z tytułu świadczonych przez niego usług dokonywane są na podstawie odrębnych umów.
 3. Termin realizacji zleceń wynika z informacji zwrotnej przesłanej przez Sprzątającego Korzystającemu. Warunkiem przystąpienia Sprzątającego do pracy jest opłacenie zlecenia.
 4. Ustala się następujący schemat zamawiania usług sprzątania przez Korzystającego:
  1. Korzystający wchodzi na stronę Serwisu, wybiera datę, czas oraz parametry sprzątania;
  2. Następnie wyszukiwana jest lista Sprzątających, którzy mają dostępny dany termin i mogą przyjąć zamówienie;
  3. Korzystający ma możliwość edytowania listy Sprzątających;
  4. Korzystający po wyborze listy Sprzątających przechodzi do ekranu wpisywania swoich danych i zakłada konto w systemie na te dane oraz wybiera czy jest osobą fizyczną czy firmą (wtedy NIP itd.);
  5. Następnie Korzystający przechodzi do płatności. W zależności od wyboru Korzystającego transakcja dokonywana jest za pomocą karty płatniczej/kredytowej lub przelewu on-line;
  6. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej/kredytowej proces płatności wygląda następująco:
   • Po złożeniu zamówienia następuje pre-autoryzacja karty na kwotę na 10 złotych. Kwota ta jest zwalniana i zwrócona Korzystającemu przez bank Korzystającego w zależności od Regulaminu danego banku (najczęściej w terminie 14 dni);
   • W momencie zakończenia zamówienia transakcja jest zakończona i cała kwota zamówienia jest pobierana;
   • Korzystający ma możliwość przedłużania sprzątania w trakcie trwania wykonywanej usługi sprzątania - wówczas po zakończeniu sprzątania pobierana jest odpowiednia kwota.
  7. W przypadku płatności za pomocą przelewu on-line proces płatności wygląda następująco:
   • Korzystający zostaje przekierowany na stronę dostawcy płatności spółki PayPro S.A. (Przelewy24) i dokonuje płatności z góry za usługę sprzątania;
   • Korzystający nie ma możliwości skrócenia czasu trwania sprzątania zarówno przed rozpoczęciem usługi, w tracie jej realizacji, jak i również po jej wykonaniu;
   • Korzystający ma możliwość wydłużenia czasu sprzątania po zalogowaniu na swoje Konto – płatności dokonuje się poprzez przelew on-line podczas zmiany czasu trwania usługi.   
  8. Po zatwierdzeniu listy wysłane zostaje zapytanie do Sprzątających z informacją o nowym zleceniu.
  9. Kto pierwszy potwierdzi zlecenie, ten je wygrywa i będzie mógł świadczyć usługę sprzątania.
 1. Dane Korzystającego są widoczne w Serwisie tylko dla Sprzątających, Partnerów i Administratora. Wprowadzenie ich do Serwisu gwarantuje przejrzystość zgromadzonych w Serwisie danych i umożliwi skorzystanie z dalszych funkcjonalności, których rozwinięcie planuje Administrator.
 2. W celu realizacji zlecenia Partnerowi i Sprzątającym przekazywane są jedynie dane adresowe Korzystającego, w którym mają być świadczone usługi sprzątania.
 3. Płatności za realizację zleceń można realizować wyłącznie za pomocą systemu płatności on-line, dzięki czemu Korzystający w ciągu kilku minut otrzyma potwierdzenie zarejestrowania swojej płatności.
 4. Korzystający możliwość płatności kartą kredytową/debetową za usługę jednorazowo lub cyklicznie (pieniądze za usługi są automatycznie pobierane z jego konta) przez pośrednika płatności Elavon Financial Services Designated Activity Company (sp. z o.o. o wyznaczonym przedmiocie działalności) Oddział w Polsce.
 5. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie płatności kartami płatniczymi jest Elavon Financial Services Designated Activity Company (sp. z o.o. o wyznaczonym przedmiocie działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, KRS 0000287836, REGON: 300649197, NIP: 2090000825, kapitał zakładowy Elavon Financial Services Designated Activity Company: 6.400.001,- EUR.
 6. Korzystający ma możliwość płatności przelewem online za usługę jednorazową przez pośrednika płatności PayPro S.A. (Przelewy24).
 7. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie płatności przelewem jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, KRS 0000347935, REGON: 301345068, NIP: 779-236-98-87, kapitał zakładowy: 4.500.000,- PLN.
 8. Zamawiając usługę sprzątania cyklicznego (raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie lub częściej) Korzystający wyraża zgodę na cykliczne obciążanie jego rachunku karty kredytowej/debetowej.
 9. Korzystający będzie otrzymywał za pośrednictwem Serwisu fakturę VAT/rachunek od Partnera za każdą opłatę za zlecenie wniesioną do Serwisu. Korzystający rejestrując się w Serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT/rachunków bez podpisu odbiorcy dostarczanych drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Wszystkie faktury będą również dostępne do pobrania z Konta Korzystającego.

§4. Oświadczenia

 1. Użytkownik oświadcza, że przed zawarciem z Administratorem umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował go bez zastrzeżeń.
 2. Użytkownik wyraża zgodę, aby w ramach Serwisu zamieszczane były przez Administratora lub inne współpracujące z Administratorem podmioty, materiały reklamowe Administratora lub innych podmiotów.
 3. Użytkownik wyraża zgodę, aby Administrator przekazywał mu na podany przez Użytkownika e-mail istotne informacje o Serwisie, w szczególności dotyczące jego funkcjonalności lub rozwoju.

 

§5. Wymagania systemowe

Poza innymi wymogami określonymi w Regulaminie, w celu prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest:

 1. połączenie z siecią Internet,
 2. posiadanie przeglądarki internetowej - minimalne wersje: m.in. Internet Explorer 9.0, Chrome 25, Firefox 15, Opera 12, Safari 5.5 lub kompatybilne oraz ich mobilne odpowiedniki,
 3. włączenie obsługi skryptów oraz obsługi plików Cookies,
 4. dokonanie rejestracji stosownie do zapisów § 1. ust. 1. pkt 7) Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, iż inni - aniżeli Użytkownicy Zarejestrowani - Użytkownicy rejestracji takiej nie dokonują.

 

§6. Zakazy, ograniczenia i wymagania

 1. Zakazuje się podejmowania na stronach Serwisu, zachowań naruszających obowiązujące prawo, normy społeczne, normy moralne lub zasady netykiety.
 2. Zakazuje się w szczególności:
  1. propagowania przez Użytkowników za pomocą Serwisu lub stron lub urządzeń z nim związanych, treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety,
  2. zakazuje się wykorzystywania Serwisu przez Użytkowników Serwisu, celem promocji lub reklamy określonych podmiotów (w szczególności przedsiębiorców), towarów czy usług, w tym umieszczenia przekazów reklamowych czy informacji handlowych,
  3. wszelkich takich działań, które narażałyby na odpowiedzialność prawną Administratora lub mogły wyrządzić mu szkodę,
  4. umieszczania przez Użytkowników kodów przetwarzających, w tym także zbierających informacje o Użytkownikach odwiedzających strony zawierające jego wpisy lub innych wpisów dostępnych w ramach Serwisu,
  5. zabrania się podawania niezgodnych z prawdą danych w formularzach rejestracyjnych.
 1. Umieszczanie przez Użytkowników przekazów reklamowych oraz informacji handlowych, w tym przekierowań do innych stron internetowych, jest dopuszczalne tylko za uprzednią zgodą Administratora, wyrażoną w formie pisemnej – pod rygorem nieważności. Administrator zastrzega sobie niniejszym prawo wprowadzenia opłat za zamieszczanie w ramach wpisów ww. informacji, jak również prawo do uzależniania udzielenia zgody od spełnienia innych, zgodnych z prawem, wymogów.
 2. Jeżeli stosownie do ust. 3 powyżej zgoda na zamieszczenie przekazów lub informacji handlowych zostanie udzielona, Użytkownik przekazujący Administratorowi informację handlową w celu jej umieszczenia winien ją przygotować w taki sposób, by nie budziło wątpliwości, że jest to informacja handlowa. Informacja ta winna nadto odpowiadać innym cechom określonym w art. 9 Ustawy.
 3. W przypadku naruszenia zakazów określonych w ust. 2 powyżej, Administrator jest uprawniony, z uwzględnieniem zapisów § 7. ust. 4 Regulaminu, do niezwłocznego usunięcia danych z Serwisu oraz do pociągnięcia do odpowiedzialności Użytkownika, który dane takie zamieścił.

 

§7. Pouczenia, informacje i zastrzeżenia

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika jeżeli:
  1. zostanie podniesiony przez osobę trzecią zarzut naruszenia jej praw lub praw innej osoby, w tym w szczególności zarzut naruszenia dóbr osobistych lub dopuszczenia się deliktu nieuczciwej konkurencji.
  2. Administrator poweźmie podejrzenie, że doszło do naruszenia praw osoby trzeciej, w szczególności na skutek informacji przekazanych przez sąd, inny organ władzy publicznej lub inny wiarygodny podmiot.
 2. W każdej podanej w ust. 1 powyżej sytuacji, Administrator może wystąpić do Użytkownika, o ile będzie mógł się z nim porozumieć, o odniesienie się do ww. zarzutów czy podejrzeń. Użytkownik Serwisu będzie zobowiązany odnieść się do nich najpóźniej w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy Usługi, a co za tym idzie zablokowania dostępu do serwisu niektórym Użytkownikom w szczególności w następujących przypadkach:
  1. dojścia do naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności zaś naruszających postanowienia § 6. Regulaminu,
  2. jeżeli z żądaniem takim wystąpi uprawniony do tego organ państwowy lub instytucja państwowa, w szczególności sąd lub prokuratura,
  3. braku uiszczenia przez Korzystającego płatności za zrealizowane usługi,
  4. korzystania z promocji w sposób naruszający Regulamin danej promocji.
 4. Użytkownik akceptuje, że w przypadku dokonania przez Administratora ww. czynności, Użytkownik, o ile sam nie będzie archiwizował swoich materiałów za pomocą własnych narzędzi, sprzętu czy oprogramowania, może utracić je bezpowrotnie.
 5. Administrator ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usługi z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym, jeżeli Użytkownik naruszył postanowienie § 6. Regulaminu.
 6. Administrator oświadcza, że może się zdarzyć taka sytuacja, w której materiały zamieszczone przez Użytkownika zostaną utracone, skasowane czy usunięte z Serwisu. Użytkownik, przed zamieszczeniem ich w Serwisie, winien zatem zadbać o ich utrwalenie.
 7. Administrator informuje, że może zostać zobowiązany do przekazywania pozostających w jego posiadaniu danych Użytkowników, tudzież adresów IP innych osób odwiedzających Serwis, w tym innych Użytkowników, sądom, organom ścigania i innym uprawnionym do tego organom lub instytucjom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 

§8. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną

 1. O ile zawarta przez Administratora i Użytkownika umowa nie stanowi inaczej, w każdym czasie Użytkownik, ma prawo zrezygnować z Usługi poprzez faktyczne zaprzestanie korzystania z Serwisu. Nie zwalnia to Użytkownika z obowiązku uiszczenia zapłaty za świadczone do tego czasu usługi.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usługi, o czym poinformuje Użytkowników na stronie czystybusiness.pl, co oznacza, że z datą zamieszczenia takiej informacji umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu.

 

§9. Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik Zarejestrowany w ramach miejsca do tego przeznaczonego w Serwisie podaje swoje imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby a także e-mail, NIP.
 2. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z profilu Użytkownika Zarejestrowanego, Serwisu oraz bazy danych. Użytkownik Zarejestrowany godzi się na przetwarzanie jego danych w celu wystawienia mu faktury oraz prawidłowego świadczenia na jego rzecz Usług przez cały okres obowiązywania umowy oświadczenie Usług drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik inny, aniżeli Użytkownik Zarejestrowany, nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych.
 4. Administrator nie może przetwarzać danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 5. Po zakończeniu korzystania z Serwisu Administrator, na zasadach określonych w Ustawie, może przetwarzać tylko te spośród danych osobowych, które są: 
  1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
  2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,
  3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
  4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 1. Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów niezbędnych dla właściwego wykonywania Usług przez Administratora, w sposób zgodny z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

 

§10. Reklamacje

 1. Reklamacje dot. Usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny biuro@czystybusiness.pl do trzech dni po zakończeniu sprzątania.
 2. Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu wraz ze zdjęciami w przypadku reklamacji dotyczących jakości świadczonych usług oraz ew. zniszczeń. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Administratora.
 3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.

 

§11. Postanowienia końcowe

 1. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, opisane w niniejszym regulaminie, poddane są prawu polskiemu.
 2. Użytkownicy Zarejestrowani nie mogą udostępniać swoich kont osobom trzecim. W przypadku naruszenia tego postanowienia Administrator może wypowiedzieć umowę Usługi ze skutkiem natychmiastowym.

 

§12. Wejście w życie

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2019 r. 

Krok 1

Składasz zlecenie on-line
– oszczędzasz czas!

Krok 2

Wybierasz odpowiednią dla siebie ofertę
– oszczędzasz pieniądze! (środki)

Krok 3

Akceptujesz i oceniasz wykonanie usługi
– i posprzątane!

Krok 4

Za usługę płacisz on-line
– czysty business!

Zamów usługę sprzątania Zadzwoń